Regler och villkor | EUKANUBA

Regler och villkor

ANVÄNDNINGSVILLKOR
På grund av de olika möjligheterna och riskerna som finns när man använder Internet har tagit fram användningsvillkor (nedan kallade ”Villkor”) i syfte att skydda de som använder vår webbplats och oss själva. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa Villkor.

ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR
Du samtycker härmed till:

att inte distribuera någon del eller delar av företagets webbplats i något medium utan föregående skriftligt tillstånd
att inte ta del av något innehåll på vår webbplats med hjälp av någon teknik eller metod annat än den som tillhandahålls på webbplatsen, eller andra sådana metoder som är uttryckligen avsedda för detta ändamål
att inte ändra någon del av vår webbplats eller något av innehållet
att inte (eller försöka) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa några säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen eller funktioner som (i) förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller (ii) upprätthåller begränsningar för användning av webbplatsen eller innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen
att inte använda vår webbplats för kommersiella ändamål
att inte permanent eller tillfälligt ladda ner, kopiera, lagra eller distribuera något innehåll på vår webbplats.

UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi är – om inte annat uttryckligen anges – ägare eller behörig användare av all tillgänglig information på vår webbplats, inklusive, utan begränsning, text, manus, bilder, grafik, grafiska framställningar, foton, ljud- och videofiler samt interaktiva funktioner (nedan kallat ”Innehåll”). Allt Innehåll antingen ägs eller är licenserat av oss och är föremål för upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter för oss eller våra licensgivare. Alla tredjepartsvarumärken som förekommer vår webbplats är varumärken som tillhör respektive ägare.
Innehållet får inte laddas ner, kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, sändas, visas, säljas, ändras, återanvändas, beslagtas eller på annat sätt utnyttjas för offentliga eller kommersiella syften eller vilket syfte som helst utan vårt skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i och om Innehållet.
Varje kränkning av vår upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, inklusive rättigheter som ägs av tredje part, kan leda till att civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden inleds mot dig.

ANSVARSSKYLDIGHET
Vi tillhandahåller den mest aktuella, korrekta och klart uttryckta informationen som möjligt. Trots detta kan det förekomma oavsiktliga fel i denna information. Vi friskriver oss särskilt från allt ansvar för tryckfel och för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten hos informationen på vår webbplats.
Informationen och de uppgifter som görs tillgängliga på vår webbplats kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. Tjänsterna, informationen och uppgifterna som görs tillgängliga på vår webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några som helst garantier.
I den utsträckning det finns länkar eller pekare till tredjepartswebbplatser på vår webbplats kan vi inte ta något ansvar för någon information, kommunikation eller material som förekommer på dessa länkade platser eller för någon länk som finns på en länkad webbplats. Vi förklarar att vi inte nödvändigtvis delar innehåll och/eller åsikter från tredje part som förekommer på en länkad webbplats.
Genom att använda vår webbplats tar du själv ansvar för alla risker i samband med användningen av denna webbplats, inklusive risker för din dator, programvara eller data som skadas av eventuella virus, programvaror eller andra filer som kan överföras eller aktiveras via vår webbplats eller din tillgång till den.
Företaget ska inte i något fall hållas ansvarigt för någon olaglig användning av företagets webbplats och ska inte i något fall hållas ansvarig för brott mot tredje parts rättigheter.
Med undantag för skador som uppstår till följd av vår avsikt eller grov oaktsamhet, ska Företaget inte hållas ansvarig för några direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda skador eller följdskador, inklusive, utan begränsning, utebliven vinst, avbrott i affärsprocesser eller kränkning av programvara eller elektroniska uppgifter som härrör från eller på något sätt relaterat till användningen av företagets webbplats.

PERSONUPPGIFTER
För personuppgifter och företagsrelaterade uppgifter ska företagets riktlinjer som dataskydd tillämpas.


ÖVRIGT
Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan.

© Spectrum Brands (UK) Ltd, 2018